Oдит на финансови отчети

Одит на финансовите отчети на местни и чуждестранни дружества, изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

Счетоводни и данъчни услуги

Пълно счетоводно и данъчно обслужване на микро, малки и средни предриятия, независимо от етапът им на развитие – стартиращи или утвърдени.

Данъчни консултации

Ежегодните промени в данъчното законодателство в България, стартирането на нови бизнес дейности, сделките между свързани лица и други пораждат множество данъчни казуси. Ние ще ви помогнем в разрешаването им, чрез намиране на обосновани отговори, базирани на опитът ни до момента и задълбоченото познаване на данъчното законодателство.

Счетоводни консултации

Развитието на успешен бизнес, както и стартирането на нов имат нужда от счетоводен експерт, който да ви помогне с разрешаването на възникнали счетоводни казуси, както и в избора на адекватна счетоводна политика, съобразена с регулаторните изисквания и тези на индустрията, в която дружеството оперира. Базирайки се на нашият технически опит както и на широките ни познания в различни сфери на дейност, ние ви предлагаме обосновани и работещи решения.